Säännöt

Kulttuurihistorian seuran säännöt

(Patentti- ja rekisterihallitus 26.10.2022)

1§ Yhdistyksen nimi on Kulttuurihistorian seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuurihistoriaa tieteenalana, kulttuurihistorian opetusta ja yleistä tunnettuutta. Kulttuurihistorian seura edustaa Suomessa tieteenalansa kansainvälistä kattojärjestöä International Society for Cultural Historya (ISCH). Yhdistys huolehtii ISCH:n Suomeen sijoitetusta hallinnosta ja taloudenhoidosta.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää kokouksia, esitelmiä ja opetustilaisuuksia
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä kysymyksissä
 • perustaa hallituksen alaisuudessa toimivia toimikuntia yhdistyksen aatteellisen toiminnan eri alueille
 • sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia
 • hakea apurahoja ja muuta tutkimusrahoitusta
 • järjestää maksullisia tilaisuuksia
 • periä jäsenmaksua

4§ Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt. Kannatusjäsen voi olla sekä yksityishenkilö että yhteisö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä.

5§ Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat syyskokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka kahdesti peräkkäin on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä sitä seuraavan vuoden alusta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta kahdeksaan varsinaista ja nollasta neljään varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan ja sihteerin. Yhdistyksellä voi olla myös muita hallituksen valitsemia toimihenkilöitä. Hallitus nimeää keskuudestaan henkilön tai henkilöitä, jotka vastaavat yhteistoiminnasta ISCH:n kanssa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksesta ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään 7 vrk ennen hallituksen kokousta.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kukin yksin.

9§ Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään helmikuun 15. sekä toukokuun 15. päivän välisenä aikana. Syyskokous pidetään lokakuun 15. sekä joulukuun 15. päivän välisenä aikana, hallituksen määrääminä päivinä. Muita kokouksia pidetään tarpeen mukaan yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 • muut hallituksen esittämät asiat ja kokoukselle tehdyt yleiset esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouspäivää

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
 • valitaan seuraavan toimikauden tilejä tarkistamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • muut hallituksen esittämät asiat ja kokoukselle tehdyt yleiset esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

12§ Kutsut yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille jäsentiedotteella vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

13§ Nämä säännöt voidaan muuttaa, tai yhdistys purkaa, jos niin päätetään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat ja omaisuus luovutettava jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen laitoksen hyväksi, jolla on yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaa toimintaa.