Vertaisarviointiprosessi

– Sarjan toimituskunta valitsee julkaistavat kirjat

– Kutakin kirjaa varten toimituskunnasta valitaan kaksi vastuuhenkilöä, jotka muuta toimituskuntaa konsultoiden hankkivat kirjalle vertaisarvioijat.

– Julkaistavalle teokselle valitaan kaksi arvioijaa, jotka ovat riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Kummaltakin arvioijalta pyydetään lausunto, jossa arvioidaan sekä kokonaisteosta että erillisiä artikkeleita seuraavissa asioissa:

+ tutkimuskysymyksen metodologinen pätevyys ja ajanmukaisuus

+ Uusi tieto ja tulkinnat

+ Tutkimuksen rakenne, argumentaatio ja johtopäätökset

+ Esityksen selkeys ja sujuvuus

+ Kieliasu ja viitetekniikka

+ Aineiston ja tutkimuskirjallisuuden kattavuus ja käyttö

– Arvioijien lausunnot lähetään kirjan toimittajille, jotka ovat velvoitetut lähettämään kirjoittajille ainakin kirjan kokonaisarviot ja lausuntojen ne osat, jotka koskevat kutakin yksittäistä kirjoittajaa.

– Kustantaja tallentaa arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat itselleen.

– Kustantaja sitoutuu toiminnassaan edistämään Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Ohje vertaisarvioijalle

Pyydämme arvioitsijoita kirjoittamaan arvion sekä koko käsikirjoituksesta että noin kappaleen pituisen arvion kustakin yksittäisestä artikkelista.

Yleisarvio (x):

  • Käsikirjoitus on julkaisukelpoinen nykymuodossaan ___
  • Käsikirjoitus on julkaisukelpoinen muokattuna ___
  • Käsikirjoitus ei ole julkaisukelpoinen ilman perusteellista muokkausta ___
  • Käsikirjoitus ei ole julkaisukelpoinen ___

 

Käsikirjoitusten arvioinnissa pyydämme kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Tutkimuskysymyksen metodologinen pätevyys ja ajanmukaisuus
  • Uusi tieto ja tulkinnat
  • Tutkimuksen rakenne, argumentaatio ja johtopäätökset
  • Esityksen selkeys ja sujuvuus
  • Kieliasu ja viitetekniikka